Kuji Office

56-1 Dai 37 Chiwari Monzen, Kuji-shi, Iwate 028-0021